China - Bejing &Tozhou & Hangzhou - June 2007

<=Back

 

Hang Zhou  Linh An Tu Hang`Chau

 

           To Zhou Film studios  -         To Chau Phim Truong`

 

 Tienamen Square -& Forbidden City - Bac Kinh