China - Shanghai - June 2007

<=Back

 

Shanghai Temple

 

 Shanghai City